Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie
Regulamin Rady Pedagogicznej

                                                                § 1

1. Rada pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej
     statutowych zadań dotyczących kształcenia uczniów, ich wychowania i opieki nad nimi.
2.  Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach.
                                                                
                                                                § 2
1.  W skład Rady wchodzą :
     - Dyrektor Szkoły, jako przewodniczący.
     - Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
2.  W zebraniach Rady lub określonych punktach ich porządku mogą ponadto uczestniczyć z  
       głosem doradczym :
       - przedstawiciele Rady Szkoły
       - współpracujący ze szkołą pracownicy poradni wychowawczych,
       - przedstawiciele szkolnej służby zdrowia,
       - pracownicy ekonomiczno - administracji i obsługi,
       - przedstawiciele samorządu uczniowskiego, organizacji młodzieżowych działających na
          terenie szkoły,
       - inne osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgoda lub na wniosek Rady 

                                                                   § 3

1.  Przewodniczący Rady prowadzi i przygotowuje jej zebrania. Jest odpowiedzialny za
      powiadomienie wszystkich członków Rady o terminie i porządku zebrania co najmniej 3 dni
      przed terminem z wyjątkiem Rady nadzwyczajnej w nagłej potrzebie.
2.  Przewodniczący zebrania zobowiązany jest do :
        - realizacji uchwał Rady
        - tworzenie Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i funkcji
           opiekuńczych szkoły,
        - dbania o autorytet Rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli,
        - zapoznania Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i
           formy jego realizacji.
 3.  Przedstawienia Radzie dwa razy w roku szkolnym wniosków wynikających ze 
      sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz dokonania oceny analizy pracy szkoły.

                                                                   § 4

    Propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 
     ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,  
     wychowawczych i opiekuńczych.

                                                                   § 5

   Rada przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia 
   Radzie Szkoły.
                                                                   § 6.

    Rada może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji 
    dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

                                                                   § 7

1.  Zebrania plenarne zwoływane są w czasie pozalekcyjnym z inicjatywy :
       - Dyrektora szkoły
       - organu prowadzącego szkołę,
       - co najmniej 1/3 członków Rady
2.  Zebrania plenarne organizowane są :
       - przed rozpoczęciem roku szkolnego,
       -  w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania  
           uczniów,
       -  po zakończonych rocznych zajęciach szkolnych, 
       -  w miarę bieżących potrzeb.

                                                                   § 8

1.  Decyzje Rady zapadają w formie uchwał podejmowanych na zebraniach plenarnych w
      głosowaniu jawnym lub tajnym. Tryb głosowania ustala Rada w głosowaniu jawnym.
2.  Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów szkoły.
3.  Uchwały Rady są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej
     członków.

                                                                   § 9

     Rada powołuje w zależności od potrzeb stałe lub doraźne komisje, które informują ją o 
     swojej pracy i formułują wnioski do zatwierdzenia przez nią.

                                                                   § 10

1.  Zebrania Rady oraz komisji przez nią powołanych są protokołowane.
2.  Protokół wpisuje do księgi protokołów powołany przez członków Rady stały protokolant w
     ciągu 7 dni od daty zebrania.
3.  Protokół wraz z listą obecności członków Rady podpisuje przewodniczący i protokolant.
4.  Członkowie Rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do 
     zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek. O wprowadzeniu
     poprawek do protokołu decyduje Rada na następnym zebraniu.

                                                                   § 11

1.  Podstawowym dokumentem działalności rady jest księga protokołów.
2 . Opieczętowaną i podpisana przez Dyrektora szkoły księgę zaopatruje się w klauzulę : „
     Księga zawiera ..... stron i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia ......... do  
     dnia .......”
3. Księgi protokołów należy udostępnić na terenie szkoły jej nauczycielom upoważnionym
    osobom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę. 

                                                                  § 12
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 13853
Wprowadzony przez: Małgorzata Wójcik
Data opublikowania: 2005-06-23 18:06:42
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2005-06-23 19:06:54 Małgorzata Wójcik
2005-06-23 19:03:43 Małgorzata Wójcik