Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie
Organy Szkoły Podstawowej Nr 53

Organami szkoły są:

1. Dyrektor Szkoły
a)  w szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora
b)  Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć  dodatkowe stanowiska   wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze

2. Rada Pedagogiczna
a)
  w skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
b)  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły, który przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

3. Rada Szkoły
a)
  Rada Szkoły działa według opracowanego przez siebie regulaminu
b)  Radę Szkoły tworzy trzech nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli i trzech rodziców wybranych przez ogół rodziców
c)  Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata

4. Rzecznik Praw Ucznia
a)  Rzecznik praw uczniowskich powołany jest do wyjaśniania spraw spornych między nauczycielem a uczniami

5. Samorząd Uczniowski
a)  Samorząd Szkolny tworzą wszyscy uczniowie szkoły
b)  Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów we współpracy z nauczycielami szkoły

Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania, podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji, określonych ustawą z dnia 21.07.1995r o systemie oświaty, przepisami wydanymi na jej podstawie i niniejszym statutem
Sprawy sporne występujące między organami szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły, a w wypadku gdy stroną sporu jest Dyrektor Szkoły - organ prowadzący szkołę.
Każdy organ szkoły jest zobowiązany do bieżącej informacji innych organów szkoły o podejmowanych działaniach i decyzjach

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 6953
Wprowadzony przez: Małgorzata Wójcik
Data opublikowania: 2006-05-17 21:37:43
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2006-05-18 19:18:34 Małgorzata Wójcik