Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie
REGULAMIN SZKOŁY
Prawa i obowiązki ucznia:
Uczeń ma prawo do:

* Zapoznania się ze Statutem Szkoły, obowiązującymi regulaminami oraz Konwencją Praw Dziecka z 20.11.1998r. /dokument znajduje się w sekretariacie szkoły/.
* Korzystania z właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej z uwzględnieniem znajomości nauczania na dany rok szkolny.
* Opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków w czasie pobytu w szkole.
* Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony przed demoralizacją, uzależnieniem i innymi przejawami patologii społecznej.
* Ochrony i poszanowania jego godności.
* Korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej w ramach środków posiadanych przez szkołę.
* Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
* Swobody wyrażania myśli i przekonań /bez naruszania dobra innych osób/.
* Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez wybór kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych.
* Zapoznania z zasadami klasyfikowania, promowania oraz wewnętrznym systemem oceniania.
* Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.
* Pomocy indywidualnej w przypadku trudności w nauce.
* Korzystania z poradnictwa psychologiczno –pedagogicznego, zawodowego.
* Korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego w czasie zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych.
* Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach szkolnych.
* Do pełnego odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, ferii.
* Zgłaszać władzom szkoły, nauczycielom, organom uczniowskim uwagi, wnioski i postulaty dotyczące wszystkich spraw uczniów oraz być poinformowanym o sposobie ich załatwienia.


Uczeń ma obowiązek:

* Aktywnie uczestniczyć w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
* Realizować plan lekcji i zajęć.
* Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
* Przestrzegać zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów , nauczycieli i innych pracowników szkoły.
* Znać i przestrzegać regulamin szkoły.
* Dbać o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.
* Dbać o estetykę ubioru, w okresie jesienno – zimowym nosić obuwie zmienne, podczas ważnych uroczystości szkolnych występować w stroju galowym. Dla dziewcząt punkt V.
* Poprawnie zachowywać się w czasie lekcji, przerw, zajęć pozalekcyjnych, imprez klasowych i szkolnych.
* Poszanowanie symboli państwowych /godło, hymn, barwy/ oraz symboli szkolnych /sztandar/.
* Ucznia obowiązuje schludny wygląd zewnętrzny. Zabrania się: stosowania makijażu, farbowania włosów, malowania paznokci, noszenia przesadnie ozdobnej biżuterii.
* Szkoła zaleca aby uczniowie nie nosili kosztownej odzieży i butów.
* Zabrania się korzystania podczas lekcji z telefonów komórkowych. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za posiadane przez uczniów telefony komórkowe.


Nagrody:

1. Za dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
* pochwałę wychowawcy wobec klasy.
* pochwałę dyrektora szkoły wobec ogółu uczniów.
* list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora szkoły do rodziców.
* dyplom uznania.
* nagrodę książkową.
* wpis do Złotej Księgi Szkoły.
* wniosek o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Szczecina.

2. Za osiągnięcia w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych:
* wpis na świadectwie szkolnym.
* dyplom uznania.
* nagrodę książkową.
* wniosek o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Szczecina.


Kary

1. Za rażące naruszenie norm i zasad współżycia społecznego, Regulaminu Szkoły, nie wywiązywanie się z obowiązków uczeń może być ukarany:
* upomnieniem wychowawcy klasy.
* skierowaniem sprawy do Szkolnej Komisji Wychowawczej.
* obniżeniem oceny z zachowania.
* przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole.
* nagany dyrektora szkoły.
* wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły.

2. Szkoła ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary regulaminowej. W terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia rodzicom przysługuje prawo odwołania od decyzji do dyrektora szkoły.

Nieobecności

1. Termin nieusprawiedliwienia nieobecności upływa 10 tego dnia następnego miesiąca.
2. Usprawiedliwienia oddawane są przez wychowawców rodzicom na najbliższym spotkaniu z rodzicami.

Uroczystości szkolne

1. W czasie wszystkich uroczystości szkolnych: rozpoczęcia, zakończenia roku szkolnego, Święta Patrona Szkoły, akademie i apele grup wiekowych uczniowie występują w strojach galowych. Dla dziewcząt strojem galowym jest: biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica. Dla chłopców strojem galowym jest: biała koszula, ciemne spodnie lub garnitur.
2. Strój galowy obowiązuje również podczas wyjść organizowanych przez szkołę do teatru i na koncerty.

Strój szkolny

1. Uczeń zobowiązany jest nosić estetyczny strój, a w okresie ustalonym przez dyrektora obuwie zmienne.
2. Okrycia wierzchnie bezwzględnie należy zostawić w szatni.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 4983
Wprowadzony przez: Małgorzata Wójcik
Data opublikowania: 2009-02-04 22:16:53
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2009-02-04 22:51:01 Małgorzata Wójcik
2009-02-04 22:41:19 Małgorzata Wójcik Publikacja artykułu