Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie
PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

Spis treści:

 

1. Naczelny cel wychowania – zadania szkoły

2. Misja szkoły

3. Wizja szkoły

4. Wzorzec osobowy ucznia

5. Powinności nauczycieli i wychowawców klas

6. Zasady współpracy z rodzicami

7. Zwyczaje i obyczaje szkolne

8. Zadania wychowawcze

9. Doskonalenie warunków i zwiększanie motywacji do systematycznego uczenia się, podnoszenia wyników nauczania oraz  

    twórczego i refleksyjnego działania.

10. Wychowanie do życia w społeczeństwie oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej.

11. Edukacja morska i dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

12. Wychowanie prozdrowotne oraz kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych osób.

13. Edukacja kulturalna i tworzenie warunków do rozwoju estetycznego uczniów .

14. Kształtowanie świadomości ekologicznej i uwrażliwianie na problemy środowiska naturalnego.

15. Monitoring programu wychowawczego szkoły

16.Ustalenia końcowe

 

 

„Najlepszy klejnot młodości – to dobre wychowanie”

Tworzenie życzliwej i bezpiecznej atmosfery opartej na

kulturze osobistej nauczycieli, dzieci i rodziców, wzajemnym

szacunku i akceptacji, pomocy i współpracy.

Pomoc w kształtowaniu osobowości poprzez rozbudzanie

ciekawości świata, kształcenie umiejętności samodzielnego

rozwiązywania problemów, odkrywanie w każdym dobra

i cech indywidualnych, uczenie odpowiedzialności za słowa i czyny.

Wspieranie w przygotowaniu dziecka do uczestnictwa

w przyszłym życiu rodzinnym, zawodowym i kulturalnym.

 

Program Wychowawczy szkoły został opracowany przez zespół nauczycieli po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Został on oparty na wizji i misji szkoły.

Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły.

 

Podstawa prawna pracy wychowawczej

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 1997

Art.48,ust.1.

„ Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględnić stopień dojrzałości, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”.

2. Konkordat

Art.12

„ Uznając prawo rodziców do religijnego wychowywania dzieci oraz zasadę tolerancji, państwo gwarantuje, że szkoły publiczne i ponadpodstawowe oraz przedszkola prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych, naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych”.

3. Preambuła Ustawy o systemie oświaty 7.09.1991r.

Oświata w Rzeczpospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczania i wychowanie- respektując chrześcijański system wartości- za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

„ Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia”.

4. Ustawa o systemie oświaty

Art. 12

„ Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po zasięgnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie”.

Art. 72,ust.1.

„ Rzeczpospolita zapewnia ochronę praw dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją”.

 

Misja

Tu uczymy się:

 •  uczyć, pracować i bawić,
 •  wzajemnego szacunku,
 • kreatywnego myślenia
 • szacunku do tradycji i historii oraz symboli narodowych
 • zdrowego stylu życia
 • poczucia przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny, społeczności europejskiej

 

Wizja

 

„ Nasz absolwent będzie szczęśliwym człowiekiem z optymizmem spoglądającym w przyszłość”

 

1. Szkoła będzie wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni , szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowania uczniów,  rodziców i pracowników w kształtowaniu jej wizerunku.

2. Szkoła będzie pomagać uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki:

 • stworzeniu miłej i bezpiecznej atmosfery do nauki i współpracy,
 • rozwijaniu poczucia dumy z osiąganych wyników,
 • rozpoznawaniu, zachęcaniu i rozwijaniu indywidualnych oraz twórczych umiejętności.

3. Szkoła będzie przygotować dziecko do przyszłego życia przez:

 • uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji,
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do zabawy, pracy, wypoczynku
 • propagowanie dziedzictwa kultury narodowej,
 • poznanie zasad życia społecznego,
 • zachęcanie do zespołowego działania i odpowiedzialności za środowisko.

4. Grono nauczycielskie będzie:

 • wzajemnie sobie pomagać, okazywać szacunek i życzliwość w wypełnianiu powierzonych mu zadań wobec uczniów szkoły,
 • poszukiwać nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i wychowawczo-edukacyjnych,
 • przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego

 

Obszary:

 

Doskonalenie warunków i zwiększanie motywacji do systematycznego uczenia się, podnoszenia wyników nauczania oraz twórczego i refleksyjnego działania.

 

Cele:

 • Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków oraz ich możliwości intelektualnych.
 • Wzbudzanie motywacji uczniów do nauki.
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 • Wspieranie twórczego i refleksyjnego działania.

 

Zadania

Formy realizacji

- Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.

 

 

- Sprawdzanie potencjalnych możliwości uczniów podejmujących naukę w szkole.

- Zapoznanie uczniów z WSO.

 

- Objęcie opieką uczniów mających problemy w nauce.

- Budzenie w uczniach wiary w siebie i zachęcanie do wytrwałości.

- Uczenie odpowiedzialności za własny rozwój – samowychowanie.

-Uświadomienie wychowankom konieczności sprawdzania swych umiejętności i sprawności.

-Ukazywanie związku pomiędzy zaangażowaniem i wytrwałością a wynikami w nauce.

- Inspirowanie do odkrywania swoich możliwości i uzdolnień.

- Objęcie uczniów zdolnych dodatkowymi działaniami edukacyjnymi.

- Kształtowanie postaw badawczych i twórczych.

- Zastępowanie metod tradycyjnych, podających metodami rozwijającymi twórcze myślenie.

- Zachęcanie uczniów do prezentacji własnych dokonań.

- Wywiady środowiskowe.

- Spotkania z rodzicami (zbiorowe i indywidualne).

- Ankiety.

- Testy i sprawdziany badające konkretne obszary.

-Diagnozy.

- Jasne kryteria i wymagania znane uczniom i rodzicom.

- Zajęcia wyrównawcze.

- Współpraca z PPP

- Pochwały.

- Nagradzanie nie tylko za efekty, ale również za wysiłek.

- Pogadanki.

 

 

- Sprawdziany.

- Testy kompetencji.

 

 

- Analiza wyników i przedstawianie wniosków rodzicom i uczniom.

- Koła przedmiotowe.

- Szkolne konkursy .

- Zajęcia pozalekcyjne.

-Indywidualizacja nauczania.

- Indywidualne toki, programy nauczania.

- Metody badawcze.

- Metody problemowe.

- Systematyczne wykorzystanie różnych źródeł informacji.

- Kształtowanie umiejętności posługiwania się urządzeniami medialnymi.

- Wystawy prac.

 

Wychowanie do życia w społeczeństwie oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej.

Cele:

 • Rozwijanie umiejętności współżycia z innymi w klasie, szkole i środowisku społecznym.
 • Pogłębianie więzi między szkołą a środowiskiem rodzinnym wychowanków.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej u uczniów oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i przynależności europejskiej.

Zadania

Formy realizacji

- Uświadamianie znaczenia więzi emocjonalnych w rodzinie.

 

 

 

- Kultywowanie tradycji rodzinnych.

 

- Uwrażliwianie na wartości regulujących ład społeczny: uczciwość, odpowiedzialność, tolerancja, lojalność, przyjaźń i miłość.

- Zapoznawanie uczniów z normami obowiązującymi w klasie i szkole.

- Zwracanie uwagi na konieczność aktywnej i bezinteresownej pomocy.

 

- Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

- Wdrażanie do wyrażania własnych poglądów.

- Uczenie rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej.

 

- Zachęcanie wychowanków do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska lokalnego.

- Zapoznanie z sylwetką patrona szkoły.

 

- Zapoznanie z podstawowymi pojęciami dot. funkcjonowania demokratycznego państwa (naród, konstytucja, parlament).

- Wpajanie szacunku do symboli i tradycji narodowych.

 

 

 

 

- Rozbudzanie zainteresowań innymi krajami.

- Ukazywanie związku Polski z państwami Unii Europejskiej.

- Zapoznanie z symbolami UE.

- Ukazanie znaczenia jednoczenia się narodów we współczesnym świecie.

- Pogadanki na temat praw i obowiązków dziecka jako członka rodziny.

- Drzewa genealogiczne.

- Uroczystości rodzinne (Dzień Matki, Dzień Babci, wigilie klasowe itp.)

- Lekcje wychowawcze.

- Pogadanki.

 

- Zajęcia integracyjne w klasie.

- Przydział ról związanych z funkcjonowaniem klasy i szkoły.

- Kontrakty klasowe.

-Prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców.

-Akcje charytatywne.

- Pomoc koleżeńska.

- Scenki dramowe.

- Lekcje wychowawcze.

 

 

- Lekcje warsztatowe.

 

- Wykorzystanie zasad demokracji w wyborach do samorządu klasowego i szkolnego.

- Lekcje wychowawcze.

 

 

- Obchody Dnia Patrona

 

- Lekcje historii.

 

 

- Nauka i systematyczne utrwalanie hymnu państwowego.

- Kultywowanie rocznic historycznych.

- Pielęgnowanie polskich tradycji narodowych.

-Apele i uroczystości szkolne.

- Analiza mapy Europy.

- Lekcje wychowawcze.

-Konkurs o Unii Europejskiej.

- Lekcje wychowawcze

 

- Lekcje wychowawcze.

- Lekcje historii.

- Lekcje wychowawcze.

 

Edukacja morska i dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

Cele:

 • Poznawanie i kultywowanie typowych dla własnej miejscowości zwyczajów.
 • Rozwijanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego własnego regionu.
 • Poznawanie faktów z historii własnej miejscowości i regionu.

 

Zadania

Formy realizacji

- Poznanie regionalnych podań i legend.

 

- Uwrażliwienie na trud pracy ludzi morza.

- Utożsamienie się ze swoją „małą ojczyzną”.

- Promowanie walorów własnego regionu.

- Podkreślanie znaczenia morza w życiu ludzi naszego miasta.

- Dostrzeganie wartości dorobku znanych postaci naszego miasta i regionu.

- Zajęcia zintegrowane w klasach I-III.

- Lekcje muzealne.

- Spotkania z ludźmi morza.

- Koło morskie.

- Gry i zabawy o tematyce morskiej.

- Zwiedzanie portu.

- Rejs statkiem.

- Wycieczki i rajdy po mieście i regionie.

- Lekcje muzealne.

- Współpraca ze szkołami kultywującymi tradycje morskie.

- Spotkania z twórcami regionalnymi.

 

 

Wychowanie prozdrowotne oraz kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych osób.

 

Cele:

 • Nabywanie umiejętności dbania o zdrowie i
 • bezpieczeństwo własne i innych osób.
 • Przygotowanie wychowanków do radzenia sobie ze stresem.
 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w kontakcie z niebezpieczeństwem.
 • Kształtowanie świadomości zagrożeń związanych z korzystania z komputera i Internetu.

 

 

Zadania

Formy realizacji

- Propagowanie edukacji prozdrowotnj jako formy zapobiegania uzależnieniom.

 

- Kształtowanie nawyków kultury i higieny osobistej.

 

 

 

- Rozwijanie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

 

- Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania się.

 

 

 

 

- Wdrażanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 

- Zachęcanie do aktywnych form wypoczynku.

 

- Uświadamianie uczniom zagrożeń cywilizacyjnych i militarnych (terroryzm, katastrofy, wypadki).

- Zapoznanie z ważnymi numerami telefonów.

- Uczenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

- Uświadamianie konsekwencji wynikających z używania substancji uzależniających.

- Wyrabianie ostrożności wbec osób nieznanych.

- Kształtowanie postawy asertywnej, szczególnie wobec osób proponujących niedozwolone środki.

- Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole.

- Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i złością.

- Wdrażanie technik negocjacyjnych

- Nauka zasad bezpiecznego korzystania z komputera (Internet, gry komputerowe).

 

- Uświadamianie uczniom konsekwencji podawania swoich danych osobowych.

- Ukazywanie szkodliwości długiego korzystania z komputera i sprzętu AV.

- Lekcje wychowawcze o tematyce prozdrowotnej.

- Pogadanki, filmy, warsztaty.

- Gry i zabawy edukacyjne.

- Spotkania z pedagogiem szkolnym.

- Cykl zajęć z pielęgniarką szkolną.

- Wietrzenie klas

- Przerwy śródlekcyjne

 

- Karta roerowa.

-- SKS

- Spacery i lekcje w terenie.

- Aktywny udział w zajęciach w-f i zawodach sportowych

 

- Spotkania z ekspertami: dietetyk, psycholog.

- Konkursy, wystawy dotyczącego zdrowego odżywiania się.

- Owoce w szkole: Wprowadzenie Dnia Owocowego

- Gazetki szkolne dot. zdrowego stylu życia.

- Spożywanie mleka.

Spotkania z policjantem.

- Próbne alarmy, ćwiczenia praktyczne

 

-Festyny i imprezy promujące ruch na świeżym powietrzu

- Lekcje wychowawcze.

- Pogadanki.

- Zajęcia zintegrowane w klasach I-III

- Współpraca z Ośrodkiem Ruchu Drogowego.

- Spotkania z pedagogiem szkolnym.

- Spotkania z policjantem, lekarzem.

- Lekcje wychowawcze.

- Pogadanki.

- Scenki dramowe.

- Warsztaty dla uczniów.

 

-Cykl zajęć związanych ze Szkolnym Programem Profilaktycznym.

- Techniki relaksacyjne.

- Scenki dramowe.

- Lekcje informatyki.

- Prelekcje na temat współczesnych uzależnień: komputer, Internet, telewizja, używki, cyberprzemoc

- Lekcje wychowawcze

- Spotkania z policjantem lub strażą miejską

- Ulotki ukazujące zagrożenia w związku z niewłaściwym korzystaniem z komputera.

 


 

 

Edukacja kulturalna i tworzenie warunków do rozwoju estetycznego uczniów .

Cele:

 • Wdrażanie uczniów do dbałości o kulturę języka ojczystego na co dzień.
 • Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z dóbr kultury i środków komunikacji medialnej.
 • Wdrażanie do aktywnego udziału w życiu kulturalnym klasy, szkoły i miasta.
 • Kształtowanie u uczniów właściwego zachowania się w instytucjach kulturalnych.

 

Zadania

Formy realizacji

- Uświadomienie wartości kultury w życiu człowieka.

- Dbałość o kulturę słowa i sposób bycia.

- Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

 

- Nauka kulturalnego zachowania się podczas imprez sportowych i artystycznych.

 

- Organizowanie życia kulturalnego na terenie szkoły.

 

 

 

 

- Korzystanie z repertuaru teatrów, kin, muzeów, filharmonii i innych ośrodków kultury w naszym mieście.

- Ukazywanie uczniom wartości w sztuce, literaturze i w sporcie.

- Poznanie wybitnych postaci ze świata kultury, nauki i sportu i nich największych osiągnięć.

-Lekcje wychowawcze.

 

- Lekcje języka polskiego, lekcje wychowawcze.

- Lekcje biblioteczne i korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej.

- Wyjścia do teatrów, kin, muzeów, filharmonii itp.

- Zawody sportowe.

 

- Apele.

- Imprezy i uroczystości.

- Dekoracja sal, gazetki szkolne.

- Konkursy, wystawy.

- Wyjścia do teatrów, kin, muzeów, filharmonii itp.

- Lekcje plastyki, języka polskiego, w-f.

 

- Spotkania z wybitnymi postaciami ze świata sztuki, nauki i sportu.

 

 

Kształtowanie świadomości ekologicznej i uwrażliwianie na problemy środowiska naturalnego.

Cele:

 • Rozpoznawanie problemów ekologicznych i dokonywanie właściwych wyborów.
 • Rozwijanie wrażliwości na problemy najbliższego środowiska przyrodniczego.
 • Podejmowanie działań w celu ochrony naszej planety.
 • Dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem techniki na Ziemi.

 

Zadania

Formy realizacji

- Przyswojenie podstawowych pojęć związanych z ekologią.

- Przybliżenie uczniom problemów i zagrożeń dla środowiska .

- Pokazanie wzajemnych zależności między wszystkimi organizmami i formami życia na Ziemi.

- Uświadomienie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego.

- Wykorzystywanie wiedzy do zachowań proekologicznych.

- Budzenie szacunku do wszystkich form życia ze szczególnym uwzględnieniem humanitaryzmu wobec zwierząt.

.

- Korzystanie z czasopism o tematyce ekologicznej.

- Akcja „Sprzątanie Świata”.

- Konkursy tematyczne.

 

- Filmy ekologiczne.

- Dzień Ziemi (22 kwietnia)

 

-Dbałość o roślinność w ogródkach przyszkolnych, sadzenie krokusów.

- Segregacja odpadów.

- Światowy Dzień Ochrony Środowiska (5 czerwca)

- Wycieczki szkolne.

 

- Dokarmianie zwierząt.

- Zbiórka karmy i kocy do schroniska dla zwierząt

- Światowy Dzień Zwierząt (9 października).

 

 

WZORZEC OSOBOWY UCZNIA Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie

Opracowany na podstawie „ Praw i obowiązków ucznia” oraz „ Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania” i zgodny ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie

Pragniemy, aby absolwenci naszej szkoły:

 • pracowali nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, rozwijali swoje pasje i zainteresowania;- mieli szacunek dla rodziny i świadomość, że jest ona najważniejsza dla prawidłowego rozwoju i szczęścia nie tylko pojedynczych ludzi ale i dla całego społeczeństwa;
 • umieli rzetelnie pracować, mieli szacunek dla pracy innych ludzi, byli zaradni i odpowiedzialni;
 • byli aktywni i twórczy- potrafili zaprezentować i obronić własne zdanie szanując innych, którzy mają odmienne poglądy;
 • odpowiedzialnie funkcjonowali w demokratycznym społeczeństwie i właściwie rozumieli ideały demokracji, tolerancji, wolności;
 • potrafili i chcieli podejmować wybory sprzyjające zachowaniu szeroko pojętego zdrowia;
 • znali i szanowali historię, kulturę regionu i kraju;
 • potrafili samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z różnych źródeł informacji, umieli oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym wzorcom upowszechnianym przez mass media;
 • byli wrażliwi na otaczającą ich przyrodę i piękno natury oraz postrzegali świat jako sacrum, gdzie wszystko jest powiązane, a człowiek jest odpowiedzialny za zachowanie tej harmonii;
 • mieli szerokie zainteresowania i pasje poznawcze.

 

Zwyczaje i obyczaje szkolne

 

         Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie posiada własny ceremoniał szkolny. Związany jest z funkcjonowaniem szkoły w określonych uroczystościach imprezach:

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • Pasowanie na ucznia klasy I.
 • Święta narodowe- uroczyste akademie środowiskowe lub apele.
 • Obchody Dni Patrona Szkoły.
 • Andrzejkowe wróżby.
 • Mikołaj w szkole.
 • Wigilia szkolna- uroczystość środowiskowa.
 • Bale karnawałowe.
 • Dzień Babci i Dziadka.
 • Walentynkowa Poczta.
 • Powitanie wiosny.
 • Wielkanoc.
 • Święto dziewcząt i chłopców.
 • Dzień Matki i Ojca.
 • Dzień Dziecka.
 • Dzień Sportu.
 • Pożegnanie absolwentów szkoły.
 • Uroczystość zakończenia roku szkolnego.

            Wymienione uroczystości odbywać się będą według planów rocznych pracy, Samorządu Uczniowskiego oraz innych organizacji, przedstawionych przez osoby odpowiedzialne w danym roku szkolnym za ich koordynację.

 

POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW I NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW

 

            Powinności wychowawcy będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, określone w podstawie programowej w ramach zadań ogólnych szkoły.

Istotą działań wychowawczych jest wspólny front wszystkich, którzy mają kontakt z wychowankami, aby własnym przykładem i każdym możliwym działaniem przybliżyć pożądane wzorce osobowe i zachęcić do pracy nad sobą w osiąganiu ideału, odpowiedzialności, prawości, krytyczności, otwartości, tolerancji, kultury i przedsiębiorczości.

 

Powinności wychowawcy klasy:

 • prowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy klasy według ustalonej tematyki zgodnej z ogólnymi zadaniami wychowawczymi szkoły,
 • diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów oraz procesów interpersonalnych zachodzących w klasie,
 • wspomaganie i prowadzenie uczniów zdolnych i mających trudności w nauce,
 • diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów,
 • integrowanie klasy i dbanie o utrzymanie w niej dobrej atmosfery pracy,
 • udzielanie uczniom wsparcia psychicznego w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych i szkolnych,
 • obserwowanie i ocenianie zachowań uczniów,
 • organizowanie sytuacji wychowawczych stwarzających możliwości integrowania klasy, kształtowania kultury osobistej uczniów, wdrażanie do współdziałania, poszerzania zainteresowań (imprezy klasowe, wycieczki, wspólne wyjścia do kina, teatru itp.),
 • organizowanie (w miarę możliwości) różnych form pomocy dla uczniów np.: pomocy koleżeńskiej w nauce, pomocy materialnej,
 • utrzymywanie współpracy z rodzicami uczniów i wspieranie ich w wychowaniu dzieci,
 • w szczególnych sytuacjach pełnienie roli mediatora pomiędzy uczniem a rodzicami, uczniem a nauczycielem.

Powinności wychowawcze nauczycieli przedmiotów:

Nauczyciel na każdej lekcji powinien własną postawą i przez stwarzanie konstruktywnych sytuacji wychowawczych:

 • uczyć systematyczności, dokładności, punktualności, tolerancji, przestrzegania obowiązujących norm, pracowitości,
 • podnosić poczucie własnej wartości uczniów i dążyć do wypracowania w nich samokrytycyzmu,
 • uczyć poprawnej komunikacji i współpracy w grupie,
 • zapoznawać z zasadami kultury życia codziennego,
 • uczyć troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo,
 • dbać o poprawne wyrażanie się uczniów.

Zadaniem każdego nauczyciela jest wykorzystywanie treści przedmiotowych do ukazywania:

 • wartości ogólnoludzkich, które mogą być drogowskazem w życiu człowieka,
 • przykładowych postaw bohaterów literackich, historycznych i współczesnych wobec ludzi, sytuacji, problemów i idei,
 • procesu podejmowania decyzji i ich skutków,
 • rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych i dokonywania wyborów,
 • tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych i ich znaczenia dla tożsamości człowieka,
 • wartości rodzinnych w życiu człowieka,
 • piękna przyrody, jej użyteczności i sposobów ochrony przed zgubnymi wpływami cywilizacji,
 • osiągnięć człowieka, będących skutkiem jego pracy i zaangażowania,
 • znaczenia norm moralnych w życiu człowieka,
 • zagrożeń dla człowieka ze strony przyrody i cywilizacji oraz sposobów ich uniknięcia.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY Z RODZICAMI

 

 1. Rodzice i szkoła to instytucje spełniające funkcje wychowawcze.
 2. Szkoła pełni rolę wspomagającą wobec rodziców.
 3. W celu realizacji zadań wychowawczych konieczna jest współpraca i spójność postępowania.
 4. Wspólnym celem jest dobro dziecka,
 5. Szkoła dopełnia działania domu,
 6. Profilaktyka obejmuje działania rodziny,
 7. Szkoła pomaga rodzicom w rozwiązywaniu kłopotów wychowawczych,
 8. Rodzice winni pomóc szkole w działaniach organizacyjnych,
 9. Opinie rodziców szkole i ich oczekiwania to ważne informacje o planowaniu pracy i poprawia jej jakość,
 10. Rodzice mają prawo do rzetelnej informacji o dziecku,
 11. Szkoła może korzystać z wiedzy i umiejętności rodziców - fachowców,
 12. Rodzice reprezentowani są w szkole przez następujące organy:
 • Radę Rodziców
 • Towarzystwo Przyjaciół Szkoły

 Współpraca z rodzicami rozpoczyna się z chwilą przyjęcia dziecka do szkoły i może mieć formę poniżej wymienionych działań:

 • spotkania organizacyjne na początku roku szkolnego ( informacjeo organizacji roku szkolnego i planach szkoły),
 • spotkania klasowe i tzw. „ Dni Otwarte”,
 • wspólne działania w sprawach remontowych, budowlanych ( praca na rzecz szkoły),
 • rozpoznawanie oczekiwań rodziców ( ankieta),
 • prowadzenie pedagogizacji rodziców z uwzględnieniem ich oczekiwań,
 • wykorzystywanie rodziców- ekspertów ( fachowców),
 • przekazywanie informacji o dziecku,
 • indywidualne spotkania z rodzicami- dyżury nauczycieli,
 • pomoc trójek klasowych przy organizowaniu imprez środowiskowych
 • szkolnych zawartych w kalendarium imprez,
 • zapraszanie rodziców na imprezy szkolne,
 • listy pochwalne i gratulacyjne do rodziców,
 • prowadzenie lekcji otwartych,
 • udział przedstawicieli rodziców konkursie na dyrektora szkoły,
 •  podstawowe informacje dla rodziców dotyczące: organizacji roku szkolnego,planu lekcji, działalności kółek i organizacji szkolnych,      
 • organizowanych imprez szkolnych i pozaszkolnych, terminach wywiadówek, lekcji otwartych,
 • pomoc socjalna rodzicom,
 • służenie literaturą pedagogiczno- psychologiczną,
 • przekazywanie informacji pisemnych (kart ocen), wpisy bieżące w zeszycie,
 • pomoc rodziców w organizowaniu wyjazdów, wycieczek dzieci.

 

Zasady współpracy:

rzetelność, konkretność i regularność informacji dostarczonych rodzicom, dotyczących dobrych i złych wyników w nauce i zachowaniu, a udzielonych podczas wywiadówek, rozmów indywidualnych na życzenie rodzica lub nauczyciela, na karcie ocen, w zeszycie uwag,

partnerstwo we współdziałaniu: szukanie przyczyn i dróg wyjścia z problemów dydaktycznych i wychowawczych mające na celu dobro dziecka poprzez: rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka (wywiad środowiskowy),rozmowy z rodzicami i opiekunami, udzielanie informacji o instytucjach wspomagających szkołę i rodziców działalności profilaktycznej, konsultacyjnej i leczniczej (Psychologiczno- Pedagogiczna, specjalistyczne placówki zdrowotne, Poradnie Uzależnień).

otwartość szkoły na środowisko lokalne:

 • przybliżenie pracy szkoły, jej osiągnięć poprzez lekcje otwarte, imprezy środowiskowe, zaproszenie na uroczystości, prezentacja prac dzieci podczas zebrań z rodzicami,
 • współpraca z samorządem lokalnym,

poufność w przekazywaniu informacji dotyczących dziecka i jego rodziny:

 • tajność obrad Rady Pedagogicznej,
 • tajność korespondencji,
 • właściwy klimat i miejsce rozmów z rodzicami,

wzajemny szacunek i tolerancja:

 • docenianie starań i pracy szkoły oraz rodziców,
 • uznanie prawa do błędów ( szkoły i rodziców),
 • słuchanie i reagowanie na słuszne opinie i postulaty rodziców,
 • kultura słowa i bycia we wzajemnych kontaktach,
 • wywiązywanie się z umów.

 

DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW

Działania wychowawcze szkoły są zgodne z wolą i przekonaniami rodziców. Odbywają się w duchu poszanowania godności osobistej, tolerancji i zrozumienia innych.

 

RODZICE

 • współpraca z wychowawcami, nauczycielami mająca rzeczywisty wpływ na działalność szkoły
 • uczestnictwo w tworzeniu dokumentów wewnątrzszkolnych
 • uzyskanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka
 •  znajomość regulaminu oceniania, postępów w nauce klasyfikowania i promowania i ewentualnych trudności (wychowawca informuje na  pierwszym spotkaniu z rodzicami)

   - Trójki klasowe - prezentowanie  opinii wszystkich rodziców na Radzie Rodziców

   - zachowanie kolejności w kontaktach:

         1. nauczyciel przedmiotu

         2. wychowawca

        3.  pedagog szkolny

        4. dyrektor dla wspierania działalności szkoły,

 • aktywny udział w imprezach szkolnych
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy
 • wspieranie działań innowacyjnych szkoły swoimi aktywnymi działaniami, 

 

Ewaluacja programu wychowawczego szkoły

 

Formy monitoringu:

- portolio wychowawcy (teczka zwierająca ogół dokumentów związanych z życiem klasy),
- krótkie ankiety przeprowadzane wśród uczniów, rodziców i nauczycieli badające ich opinię w istotnych sprawach,
- rozmowy z uczniami przeprowadzane podczas godzin do dyspozycji wychowawcy,
-dyskusje na tematy wychowawcze podczas posiedzeń rady pedagogicznej i protokołowanie wniosków.

 

Ewaluacja programu wychowawczego szkoły

         Szkolny program wychowawczy nie jest nigdy raz na zawsze ustalonym, niezmiennym porządkiem działań. Musi być poddawany ciągłej ewaluacji w ramach mierzenia jakości pracy szkoły.
Celem ewaluacji jest określenie stopnia realizacji zadań programowych.


Sposoby ewaluacji:

 1. obserwacja zachowania uczniów, stopnia rozumienia i zinternalizowania norm,
 2. obserwacja postępów w zachowaniu i nauce,
 3. ocena ilości i jakości wytworów prac uczniowskich,
 4. ocena poziomu wiadomości i umiejętności uczniów biorących udział w konkursach,
 5. frekwencja na zajęciach organizowanych przez szkołę (analiza dokumentów),
 6. wyniki ewaluacji programu przeprowadzanej wśród uczniów i ich rodziców,
 7. ocena samopoczucia uczniów w szkole, zadowolenie rodziców z działalności wychowawczej szkoły:
 • ankieta
 • wywiad
 • rozmowa
 • obserwacje

        8.  ocena stopnia zintegrowania klas (test socjometryczny),

        9. opinie nadzoru pedagogicznego.

Wskaźniki ewaluacji programu wychowawczego:

Wskaźniki ilościowe

 • Frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych.
 • Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych, wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych; procent ogółu uczniów.
 • Ilość prac wykonanych przez uczniów.
 • Liczba uczniów z problemami wychowawczymi.
 • Liczba uczniów przystępujących do konkursów- liczba laureatów konkursów szkolnych oraz wyższego szczebla.
 • Ilość wycieczek szkolnych
 • Liczba spotkań organizowanych przez szkołę.
 • Liczba rodziców zaangażowanych w pracę na terenie placówki

 

Wskaźniki jakościowe

 • Aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 • Umiejętności, wiadomości, postawy uczniów.
 • Samopoczucie uczniów w klasie i szkole.
 • Przyczyny nieobecności uczniów na zajęciach.
 • Przestrzeganie zasad zawartych w programie wychowawczym.
 • Postępy uczniów w zachowaniu i uczeniu się.
 • Współpraca z rodzicami uczniów.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Ustalenia końcowe

 

Tryb przeprowadzania zmian do programu wychowawczego szkoły.

 

 1. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie im. Fryderyka Chopina może być zmieniony wskutek wniosku uczniów, nauczycieli lub rodziców wyniku uchwały Rady Pedagogicznej.
 2. Nadzór nad realizacją zadań Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie
 3. Nadzór nad realizacją zadań programu wychowawczego sprawuje Dyrektor Szkoły poprzez zbieranie wiadomości od pedagoga, wychowawców, przewodniczących zespołów przedmiotowych, uczniów rodziców.

Przy opracowaniu Programu Wychowawczego wzięto pod uwagę:

 1. Analizę mocnych i słabych stron szkoły w oczach rodziców, nauczycieli,
 2. Wnioski Rady Pedagogicznej, wychowawców, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego

Program Wychowawczy stanowi bazę wyjściową do tworzenia rocznych planów dydaktyczno - wychowawczych.

         Program Wychowawczy nie powinien być traktowany jako niezmienny - jego przydatność skuteczność zależy w dużym stopniu od uaktualniania treści, zarówno ze względu na oczekiwania osób, których on dotyczy, jak i nowe zjawiska w społeczności szkolnej, lokalnej (…), europejskiej.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 4467
Wprowadzony przez: Małgorzata Wójcik
Data opublikowania: 2014-01-19 21:53:24
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-01-19 22:59:46 Małgorzata Wójcik
2014-01-19 22:58:17 Małgorzata Wójcik
2014-01-19 22:51:13 Małgorzata Wójcik Publikacja artykułu