Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie
Statut Towarzystwa
Statut Towarzystwa Przyjaciół Szkoły

 

S T A T U T

Towarzystwa  Przyjaciół  Szkoły  Nr 53  w  Szczecinie

 

I.     Postanowienia ogólne.

§ 1

1.      Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Nr 53 w Szczecinie zwane dalej „ Towarzystwem ” jest organizacją społeczną, działającą na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20 poz.104 ) oraz nin. Statutu.

2.      Towarzystwo posiada osobowość prawną i używa pieczęci o treści : „ Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Nr 53 w Szczecinie ”.

 

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Miasta Szczecin , a siedzibą Towarzystwa jest budynek Szkoły Nr 53 przy ul. Budzysza Wosia Nr 8 / 9 w Szczecinie.

§ 3

1.        Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

2.        Towarzystwo może podejmować działalność gospodarczą , z której dochody będą podstawą działalności statutowej.

3.        Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

4.        Towarzystwo posiada swoje Biuro w budynku Szkoły Nr 53 w Szczecinie.

 

II.                Cel i zadania Towarzystwa.

§ 4

Celem działalności Towarzystwa jest : intelektualne , moralne i materialne wspieranie inicjatyw oświatowych , mających znaczenie dla wychowania i kształcenia młodzieży , szczególnie skupionej przy Szkole Nr 53 w Szczecinie , a także prowadzenie działalności oświatowej , szczególnie w kierunku organizowania szkół społecznych oraz ośrodków kształcenia ustawicznego , zwłaszcza na bazie Szkoły Nr 53 w Szczecinie.

§ 5

Cele określone w § 4 Towarzystwo realizuje głównie przez :

a )  podejmowanie działań gospodarczych , mających służyć gromadzeniu środków finansowych i dóbr materialnych na

      działalność oświatową Szkoły Nr 53 w Szczecinie.

b )  rozwijanie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie oświaty , a w szczególności :

      zorganizowanie i wyposażenie Ośrodka Komputerowego i kształcenie w nim młodzieży szkolnej oraz  kursów dla dorosłych a także zorganizowanie na tej bazie Ośrodka Nauki Języków  Obcych i wydawanie w tym zakresie podręczników i skryptów ,jako pomocy szkoleniowych we własnej drukarni.

c )  współdziałanie w tym zakresie z innymi samorządnymi organizacjami , a zwłaszcza ze szkołami , głównie dzielnicy  Szczecin – Pogodno.

d )  inicjowanie i rozwijanie innych form działania , zgodnych z celami Towarzystwa.

 

III.             Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

Członkowie Towarzystwa dzielą się na :

1.        zwyczajnych ,

2.        honorowych ,

3.        wspierających.

§ 7

1.        Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać :

a )  każdy obywatel Polski po ukończeniu 18 roku życia , mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.

b )  polska młodzież szkolna w wieku od 16 – 18 lat z ustawowym ograniczeniem do czynności prawnych , jako małoletni.

c )  polska młodzież szkolna w wieku poniżej 16 lat , za zgodą swych rodziców lub opiekunów i z ograniczeniem czynnych i biernych praw wyborczych.

d )  cudzoziemcy , jeżeli Zarząd Towarzystwa , zgodnie z prawem , tak postanowi.

 

2.        Przyjęcie członków zwyczajnych , jak również ich skreślenie z listy członków następuje na podstawie złożonej pisemnej deklaracji oraz uchwały Zarządu Towarzystwa.

 

3.        Członkowie zwyczajni mają prawo :

a )  uczestniczyć w działalności programowej , organizacyjnej i finansowej Towarzystwa.

b )  oceniać tę działalność , struktury i poszczególne osoby prowadzące działalność statutową.

c )  wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa z ograniczeniami wynikającymi z ustawy i nin. Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

d )  uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa.

e )  korzystać z porad i pomocy Towarzystwa.

f )  korzystać , na zasadach pierwszeństwa , z form działalności Towarzystwa służących podnoszeniu indywidualnego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych , a także zdolności i  uzdolnień.

g )  korzystać z dostępnych świadczeń i urządzeń Towarzystwa.

 

4.        Członkowie zwyczajni zobowiązani są do :

a )  aktywnego udziału w realizacji założonych celów.

b )  przestrzegania statutu , regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

c )  opłacania składek członkowskich.

d )  realizowania przyjętych zobowiązań wobec Towarzystwa.

e )  przestrzeganie norm koleżeństwa i wzajemnej uprzejmości i życzliwości oraz podnoszenia autorytetu i znaczenia Towarzystwa.

 

§ 8

1.        Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa , zwłaszcza która  położyła duże zasługi w dziedzinie rozwoju oświaty i nauki , głównie na terenie działalności Towarzystwa.

 

2.        Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu Towarzystwa , na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

 

3.        Członkowie honorowi posiadają prawa członków zwyczajnych i zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

4.        Godność członka honorowego jest dożywotnia i niezbywalna.

 

§ 9

1.        Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna , odpowiadająca wymogom prawnym , która skutecznie zadeklaruje pomoc merytoryczną , organizacyjną , finansową lub inną na rzecz realizacji celów i zadań Towarzystwa.

 

2.        Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.

 

3.        Członkowie wspierający bądź ich umocowani przedstawiciele mają prawa wynikające z § 7 ust. 3 lit. a , b , d , e , f , g.

 

4.        Członek wspierający może brać udział w zebraniach władz Towarzystwa jedynie z głosem doradczym.

 

§ 10

1.        Członkostwo ustaje na skutek :

a )  dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.

b )  wykluczenia z Towarzystwa z powodu działalności za szkodę Towarzystwa lub niewywiązywania się z obowiązków członkowskich.

c )  skreślenia z listy członków z powodu utraty praw publicznych , rozwiązania osoby prawnej lub śmierci członka.

 

2.        O wykluczeniu członka decyduje , na mocy uchwały , Zarząd Towarzystwa.

 

3.        Od uchwały o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Towarzystwa w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wykluczeniu.

 

IV.              Władze Towarzystwa

§ 11

1.        Władzami Towarzystwa są :

a )  Walne Zebranie Towarzystwa

b )  Zarząd Towarzystwa.

c )  Komisja Rewizyjna.

 

2.        Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata.

 

3.        W razie ustąpienia lub skreślenia członków władz wybieralnych , władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Jednak liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1 / 2 ogólnej liczby członków władz.

 

4.        Uchwały władz Towarzystwa , jeżeli Statut nie stanowi inaczej , są podejmowane zwykłą większością głosów , w głosowaniu jawnym , przy obecności co najmniej 1 / 2 ogólnej liczby członków. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

 

5.        W przypadku braku kworum w pierwszym ustalonym terminie zebrania , uchwały podjęte w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.

 

§ 12

1.        Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa rozstrzygającą ostatecznie we wszystkich jego podstawowych sprawach.

 

2.        Do kompetencji Walnego Zebrania Towarzystwa należy :

a )  ustalenie głównych kierunków działalności Towarzystwa.

b )  uchwalanie Statutu oraz jego późniejszych zmian.

c )  podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez członków i władze Towarzystwa.

d )  wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

e )  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej w zakresie merytorycznej i finansowej działalności w okresie kadencji oraz udzielanie absolutorium ustępującemu  Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

f  )  uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa.

g )  uchwalanie wysokości składek członkowskich.

h )  rozstrzyganie odwołań w przedmiocie wykluczenia członka z Towarzystwa.

i )  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

j )  podejmowanie innych uchwał , które wymagają stanowiska Walnego Zebrania Towarzystwa.

 

§ 13

1.        Walne Zebranie Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa raz na rok.

 

2.        O terminie Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Towarzystwa zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem zebrania.

 

§ 14

 

1.        Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa może być zwołane :

a )  na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.

b )  na wniosek Komisji Rewizyjnej.

c )  na wniosek co najmniej 1 / 3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i honorowych Towarzystwa.

 

2.        Wniosek dotyczący zwołania nadzwyczajnego Walnego zebrania winien zawierać propozycję porządku obrad.

 

3.        Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie w terminie do 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały , z zachowaniem przepisów określonych w § 13 ust. 2.

 

§ 15

 

1.        Zarząd Towarzystwa kieruje całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania , reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoje działania przez Walnym Zebraniem Towarzystwa.

 

2.        Do zakresu działania i kompetencji Zarządu Towarzystwa należy w szczególności :

a )  realizowanie uchwał Walnego Zebrania Towarzystwa.

b )  opracowanie programu działań Towarzystwa w ramach kierunków działalności ustalonych przez Walne Zebranie.

c )  bieżące kierowanie działalnością Towarzystwa , w tym również powoływanie placówek , ustalanie wysokości czesnego, ustalanie zadań rzeczowych prowadzonej szkoły lub 

       placówki oraz zatwierdzanie rocznych planów pracy szkół społecznych i placówek podległych Towarzystwu.

d )  zarządzanie majątkiem i funduszem Towarzystwa.

e )  Podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu majątku Towarzystwa.

f  )  Zwoływanie Walnego Zebrania Towarzystwa.

g )  przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków o nadawanie godności członka honorowego.

h )  podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających oraz uchwał w sprawie wykluczenia członków.

i )  opracowanie i składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań w zakresie merytorycznej i finansowej działalności w okresie kadencji.

j )  podejmowanie uchwał w sprawach Towarzystwa nie należących do kompetencji innych władz.

k )  ustalanie , w przypadkach spornych wykładni przepisów Statutu oraz uchwał Towarzystwa.

 

§ 16

 

1.        Zarząd Towarzystwa składa się z 3 – 7 osób i wybiera spośród siebie prezesa , wiceprezesa , sekretarza i skarbnika.

 

2.        Walne Zgromadzenie może uchwalić , że kierownik Biura Towarzystwa może być jednocześnie sekretarzem i skarbnikiem , jako organ Zarządu i członek Towarzystwa.

 

3.        Prezes , wiceprezes i sekretarz reprezentują Towarzystwo na zewnątrz oraz redagują i podpisują dokumenty i pisma Towarzystwa w zakresie swoich czynności.

 

4.        Do ważności decyzji wystarczy podpis dwóch przedstawicieli władz Zarządu.

 

5.        Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

 

§ 17

 

1.        Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa i działa niezależnie od Zarządu.

 

2.        Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy w szczególności :

a )  kontrola całokształtu działalności , a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa.

b )  składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań wraz z oceną działalności merytorycznej Towarzystwa , a także gospodarczo –  społecznej działalności Zarządu Towarzystwa oraz

       składanie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

c )  przedstawianie Zarządowi Towarzystwa innych wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

 

3.        Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywa się co najmniej raz w roku.

 

 

§ 18

1.        Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego , który ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

2.        Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

 

3.        Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa opracowany przez nią regulamin.

 

 

V.                 Majątek i finanse Towarzystwa

§ 19

 

1.        Majątek Towarzystwa stanowić mogą : nieruchomości , ruchomości i fundusze. Składają się nań : wpływy ze składek , dotacje , subwencje , darowizny , zapisy osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z odpłatnej działalności oświatowej i gospodarczej , prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

2.        Zarządzanie majątkiem i finansami należy do kompetencji Zarządu Towarzystwa , który w tym celu ma uruchomione konto bankowe i prowadzi w swym biurze rachunkowość według obowiązujących przepisów.

 

3.        Do ważności pism , dokumentów finansowych oraz oświadczeń w sprawach majątkowych i finansowych wymagane są podpisy osób , w tym prezesa i skarbnika , bądź 2 innych osób upoważnionych przez Zarząd.

 

4.        Fachowy nadzór nad dokumentacją finansową Towarzystwa sprawuje główny księgowy SP Nr 53 w Szczecinie.

 

 

VI.              Postanowienia końcowe

§ 20

 

1.        Przyjęcie Statutu oraz jego zmiana może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa. Wniesienie projektu zmian przysługuje tylko Zarządowi. Uchwała dla swojej ważności wymaga 2 / 3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

 

2.        Walne Zebranie podejmuje również uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa oraz o przeznaczeniu jego majątku. Uchwała ta wymaga dla swej ważności 2 / 3 głosów , w głosowaniu tajnym , przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

 

3.        Sposób i zasady likwidacji Towarzystwa uchwala Walne Zebranie w trybie § 11 ust. 4 Statutu.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 4708
Wprowadzony przez: Małgorzata Wójcik
Data opublikowania: 2005-06-15 18:55:55
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu