Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Wójcik

mgr Małgorzata Wójcik

 

Wykształcenie :   wyższe
 Funkcję pełni od: 01.05.2003 r.

 

Ø Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

Ø Sprawuje nadzór pedagogiczny,

Ø Sporządza tygodniowy plan zajęć dydaktycznych,

Ø Kontroluje realizację programów nauczania ,

Ø Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

Ø Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,

Ø Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe  wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,

Ø Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych,

Ø Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących  nauczycielami  i decyduje w  sprawach:
   -   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników Szkoły,
   -   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły

Ø występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.

Ø Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,

Ø Współdziała w wykonywaniu swoich zadań z Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły,

Ø Towarzystwem Przyjaciół Szkoły i Samorządem Uczniowskim. 

Ø Sporządza raport o pracy szkoły,

Ø Hospituje zajęcia lekcyjne i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli,

Ø Kontroluje dokumentację szkolną.

Ø Odpowiada za przeprowadzenie testów po klasie VI oraz testów przeprowadzanych w ramach wewnętrznego pomiaru dydaktycznego

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 5201
Wprowadzony przez: Małgorzata Wójcik
Data opublikowania: 2005-06-15 20:30:49
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2005-06-15 21:30:44 Małgorzata Wójcik